Tôi có mất bản quyền sản phẩm của mình sau khi nó được bán không?

Tôi có mất bản quyền sản phẩm của mình sau khi nó được bán không?

Không. Bạn giữ bản quyền của mình trừ khi có quy định khác. Những gì bạn đang thực sự bán là một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng được cấp cho Khách hàng mua sản phẩm của bạn. Xin vui lòng xem Giấy phép người dùng cuối & Thỏa thuận thành viên để biết thêm chi tiết.