Thỏa thuận thành viên và giấy phép người dùng cuối

Thỏa thuận thành viên và giấy phép người dùng cuối

BẠN NÊN CẨN THẬN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU KHI SỬ DỤNG FLAT PYRAMID TRANG WEB VÀ / HOẶC BẤT K OF DỊCH VỤ NÀO ĐÃ QUA TRANG WEB NÀY HOẶC TRANG WEB LIÊN QUAN. HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG FLAT PYRAMID WEBSITE, HỆ THỐNG VÀ GIẤY PHÉP SẢN PHẨM. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG FLATPYRAMID TRANG MẠNG. B USNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, TIN TỨC B ACCNG TRUY CẬP, TẢI XUỐNG TỪ, TẢI LÊN, HOẶC KHÁC, BẠN CHẤP NHẬN RATNG BẠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, HIỂU R THNG

FLAT PYRAMID HỢP ĐỒNG TH</s>A THUẬN CHO NGƯỜI S US DỤNG

HỢP ĐỒNG CẤP GIẤY PHÉP KẾT THÚC NÀY FLATPYRAMID (“Công ty”) và bất kỳ ai hoặc pháp nhân nào tải xuống, tải lên hoặc sử dụng bất kỳ tệp nào của hệ thống và trang web này (Người dùng và Gọi chung là “Người dùng”).

Để xem xét tốt và có giá trị, việc nhận và đủ điều kiện được thừa nhận và có ý định ràng buộc về mặt pháp lý, Công ty và Người dùng đồng ý như sau:

KHAI THÁC. ĐỊNH NGHĨA.

1.1. “Nội dung” đề cập đến bất kỳ tài liệu nào được xuất bản tại Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở tệp dây, mô hình, kết cấu, cơ sở dữ liệu, bản vẽ, trình cắm, trò chơi điện tử, sửa đổi trò chơi điện tử, tệp chuyển động, bộ sưu tập, gói, vật liệu, kịch bản, hình dạng, giao diện người dùng tùy chỉnh, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp, từ, nhạc, phim, hình ảnh và phần mềm.

1.2. “Miễn phí bản quyền” là phí sử dụng một lần được phân biệt với phí bản quyền định kỳ.

1.3. “Để bán” bao gồm tất cả nội dung yêu cầu mua bản quyền, phân biệt với nội dung có sẵn để tải xuống miễn phí.

1. 4. “Bán hợp lệ” đề cập đến việc bán quyền cấp phép đối với nội dung hoặc tài sản khác thông qua Công ty. Nội dung rao bán qua Công ty được trả lại không phải là ví dụ về bán hàng hợp lệ.

1.5 “Bán hàng” đề cập đến (các) giá bán hàng được trả cho (các) Sản phẩm được Cấp phép do Công ty bán hoặc cấp phép. Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng sẽ được thực hiện để giảm giá, hoàn lại tiền, chiết khấu cho đại lý hoặc nhà phân phối và các khoản tương tự. Thuế bán hàng cũng như thuế thu nhập hoặc những thứ tương tự sẽ không được bao gồm trong Bán hàng.

1.6. “Sản phẩm được cấp phép” đề cập đến bất kỳ và tất cả nội dung kỹ thuật số bao gồm tệp máy tính, chương trình, phần mềm, trò chơi, đối tượng hai và ba chiều, hình ảnh, mô hình khung dây, dữ liệu chụp chuyển động, kết cấu, cơ sở dữ liệu, bản vẽ và các chủ đề khác liên quan đến chúng và theo đây được Bên cấp phép cấp phép cho Công ty và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1.7 “Sở hữu trí tuệ được cấp phép” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh, quyền trang phục thương mại, tên thương mại và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác và các quyền khác liên quan đến hoặc hình thành bất kỳ phần nào của Sản phẩm được cấp phép.

1.8 “Người bán” sẽ chỉ bất kỳ ai hoặc pháp nhân nào tải lên Nội dung hoặc bán Nội dung thông qua trang web hoặc hệ thống của Công ty.

1.9 “Khách hàng” sẽ đề cập đến bất kỳ ai hoặc pháp nhân mua nội dung thông qua trang web hoặc hệ thống của Công ty.

1.10 “Thành viên” sẽ chỉ bất kỳ ai tạo tài khoản thành viên tại Công ty. Thành viên có thể là Người bán hoặc Khách hàng.

2. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

2.1. Công ty đảm bảo với bạn rằng, theo hiểu biết tốt nhất của mình, dữ liệu kỹ thuật số bao gồm Nội dung không vi phạm các quyền, bao gồm các quyền bằng sáng chế, bản quyền và bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như dữ liệu kỹ thuật số và Nội dung không được sao chép bất hợp pháp hoặc chiếm đoạt từ dữ liệu kỹ thuật số thuộc sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào; Tuy nhiên, với điều kiện là Công ty không đại diện hoặc bảo đảm đối với việc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ hình ảnh, nhãn hiệu, tác phẩm có quyền tác giả hoặc đối tượng nào được mô tả bởi Nội dung đó.

2.2. Người bán tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) Nội dung là tác phẩm gốc của bạn và không chứa tài liệu có bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn không phải là chủ sở hữu độc quyền, bao gồm nhưng không giới hạn: âm nhạc và / hoặc quyền đồng bộ hóa, hình ảnh (di chuyển hoặc vẫn) dưới bất kỳ hình thức nào, các bài viết dưới bất kỳ hình thức nào, và mô hình / bản phát hành; (b) bạn có đầy đủ quyền và năng lực để tham gia và thực hiện thỏa thuận này, và đã bảo đảm tất cả sự đồng ý của bên thứ ba cần thiết để ký kết thỏa thuận này; (c) Nội dung không và sẽ không vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc quyền nhân thân của bên thứ ba; (d) Nội dung không và sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào; (e) Nội dung không và sẽ không có tính chất phỉ báng, bôi nhọ, khiêu dâm, tục tĩu hoặc kích động lòng thù hận chủng tộc dưới bất kỳ hình thức nào; (f) Nội dung không và sẽ không chứa bất kỳ vi-rút hoặc các quy trình lập trình khác can thiệp bất lợi vào hệ thống máy tính hoặc dữ liệu; (g) tuyên bố và đảm bảo rằng không có giấy phép nào khác liên quan đến bất kỳ Sản phẩm được cấp phép nào hoặc bất kỳ Sở hữu trí tuệ được cấp phép nào đã được cấp cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể mâu thuẫn, làm mất hiệu lực hoặc vi phạm Giấy phép; và không có giấy phép nào khác như vậy sẽ được cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào trong Thời hạn của hợp đồng này (h) tất cả các xác nhận thực tế mà bạn đã và sẽ cung cấp cho chúng tôi là đúng và đầy đủ; (i) Nội dung không bị lỗi hoặc không sử dụng được.

3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Người bán 3.1 tuyên bố và bảo đảm rằng: (a) Người bán là chủ sở hữu duy nhất, miễn phí và rõ ràng, trong tất cả các Sở hữu Trí tuệ được Cấp phép và Sản phẩm được Cấp phép; (b) tất cả các quyền của Người bán trong và đối với Tài sản Trí tuệ được Cấp phép là hợp lệ và có thể thi hành được; (c) các quyền và giấy phép được cấp cho Công ty theo Thỏa thuận này đối với các Sản phẩm được cấp phép và Sở hữu trí tuệ được cấp phép sẽ không, khi được Công ty sử dụng hoặc khai thác như được cho phép theo Thỏa thuận này, vi phạm, vi phạm hoặc can thiệp vào bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ người hoặc thực thể khác.

3.2 Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong một thỏa thuận riêng, không có gì trong Thỏa thuận này cấu thành việc chuyển quyền sở hữu Tài sản Trí tuệ được Cấp phép của Người bán. Người bán cấp cho Công ty một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới theo quyền lợi của Người bán đối với Sở hữu trí tuệ được cấp phép, với quyền cấp phép, sản xuất, sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu, sao chép, phân phối và sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc quy trình nào liên quan đến phạm vi của bất kỳ Dự án nào.

3.3 Là một giao ước liên tục theo Thỏa thuận này, Người bán phải thông báo ngay cho Công ty về: (a) mọi hành vi vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm bất kỳ Sở hữu trí tuệ được cấp phép nào; và (b) bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến bất kỳ (các) Sản phẩm được Cấp phép hoặc các quyền của Công ty dưới đây.

KHAI THÁC. SỞ HỮU

Quyền sở hữu các Sản phẩm được Cấp phép sẽ vẫn được trao cho Người bán. Quyền sở hữu các sửa đổi và / hoặc các sản phẩm phái sinh của các Sản phẩm được cấp phép được chuẩn bị dưới đây theo Mục 3 ở trên sẽ được trao cho Công ty. Theo yêu cầu của Công ty, Người bán sẽ thực thi hoặc gây ra để thực hiện tất cả các nhiệm vụ và các công cụ và tài liệu khác vì Công ty có thể xem xét cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện ý định của Thỏa thuận này.

XUẤT KHẨU. BẢO MẬT.

Mỗi Bên đồng ý: (i) tuân theo tính bảo mật hoàn toàn đối với và không tiết lộ hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào truy cập vào Thông tin bí mật của Bên kia (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bên kia; (ii) không sử dụng Thông tin bí mật của Bên kia (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trừ khi được yêu cầu để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này; và (iii) để đảm bảo rằng bất kỳ nhân viên nào của mình nhận được quyền truy cập vào Thông tin bí mật của Bên kia đều được thông báo về tính chất bí mật và độc quyền của thông tin đó, không được sao chép, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin bí mật đó, trừ khi được yêu cầu thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, và bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ không tiết lộ và hạn chế sử dụng ít nhất cũng nghiêm ngặt như những nghĩa vụ có trong tài liệu này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mỗi Bên đồng ý sử dụng các quy trình Thông tin Bí mật của Bên kia không hạn chế hơn các quy trình được sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật và độc quyền của riêng mình có độ nhạy tương tự (và trong mọi trường hợp đều không hạn chế hơn thủ tục hợp lý).

Nếu một Bên được yêu cầu tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào của Bên kia theo bất kỳ lệnh nào của tư pháp hoặc chính phủ, Bên đó sẽ không tiết lộ Thông tin Bí mật mà không thông báo trước bằng văn bản cho Bên kia về yêu cầu và đủ cơ hội để tranh chấp lệnh.

Nghĩa vụ tương ứng của các Bên theo điều này Điều 5. sẽ tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này trong thời gian dài nhất được cho phép theo luật hiện hành.

XUẤT KHẨU. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI.

TRANG WEB ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC" VÀ CÓ TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA NÓ, VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN KHÔNG THỰC HIỆN ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ, DIỄN ĐÀN HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ. CÔNG TY BÁO CÁO CỤ THỂ RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA NÓ, VÀ LIÊN QUAN ĐẾN TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC THỜI HẠN CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ HOẶC THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐÓ, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐÓ HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB CÁC VẬT LIỆU ĐƯỢC CHỨA ĐÓ SẼ KHÔNG CÓ LỖI, VIÊM XOANG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG, GÂY HẠI HOẶC Gây THIỆT HẠI ĐỐI VỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA NÓ VÀ CÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG ĐẢM BẢO, TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ.

XUẤT KHẨU. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN.

Công ty đặc biệt lo ngại về vi phạm bản quyền. Vì thị trường của chúng tôi dựa trên thù lao của chủ sở hữu bản quyền, chúng tôi tôn trọng tất cả các luật bản quyền ở Hoa Kỳ và quốc tế. Chúng tôi mong muốn Người sử dụng Trang tôn trọng bản quyền của những người khác. Việc Người dùng đăng tài liệu vi phạm bản quyền của người khác là vi phạm Điều khoản sử dụng. Người dùng tải lên hoặc gửi nội dung cho Công ty đã đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền đối với tất cả nội dung được tải lên hoặc gửi.

Công ty sẽ chấm dứt tài khoản của Người dùng trong các trường hợp thích hợp đăng các tài liệu mà Công ty có lý do để tin rằng vi phạm bản quyền của người khác.

Công ty sẽ khấu trừ bất kỳ doanh thu nào do Người bán để bán Nội dung mà bất kỳ Nội dung nào có bản quyền bị tranh chấp. Chủ sở hữu bản quyền hợp pháp sau khi được xác định sau đó sẽ được bồi thường bằng doanh thu được giữ lại. Để xem chính xác luật bản quyền là gì và nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, hãy truy cập:

http://www.copyright.gov

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để báo cáo vi phạm bản quyền bị cáo buộc nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền. Bạn nên cung cấp một thông báo bằng văn bản về hành vi xâm phạm có chứa các thông tin sau:

XUẤT KHẨU. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

2. Thông tin liên hệ của bạn - Tên, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email.

3. Mô tả và xác định tác phẩm bản quyền được cho là đã bị vi phạm. Bao gồm vị trí của nó hoặc các vị trí trên trang web.

XUẤT KHẨU. Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền sao chép, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

5. Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

XUẤT KHẨU. Một tuyên bố của bạn rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và, theo hình phạt khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Tất cả các thông tin được liệt kê ở trên là bắt buộc để Công ty xử lý khiếu nại của bạn.

Xem thêm THÔNG BÁO VỀ HÀNH ĐỘNG BẢN QUYỀN MILLENNIUM SỐ (“DMCA”).

8. KẾT THÚC

Công ty hoặc Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào bằng cách cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt. Việc chấm dứt Thỏa thuận này chấm dứt các quyền cấp giấy phép tương ứng của các Bên, nhưng không chấm dứt bất kỳ khoản cấp phép nào hiện có.

8.1 Các quy định của Điều 1. ("Định nghĩa"), Điều 2. (Đại diện và bảo hành của người Viking), Điều 3. (“Quyền sở hữu trí tuệ”), Điều 4. (“Quyền sở hữu”), Điều 5. ("Bảo mật"), Điều 9. ("Sự bồi thường"), Điều 10. (Quy định khác Mục 8.1 sẽ tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản còn lại sẽ tồn tại đến mức cần thiết cho bất kỳ cấp giấy phép còn sống nào.

XUẤT KHẨU. SỰ BỒI THƯỜNG

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty và khách hàng của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả các thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người dùng vi phạm các tuyên bố và bảo đảm được mô tả trong phần này. Người bán đồng ý thực hiện và giao các tài liệu cho chúng tôi, theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi, bằng chứng hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi theo thỏa thuận này.

XUẤT KHẨU. QUY ĐỊNH KHÁC

10.1 Thông báo. Thông báo theo Thỏa thuận này là không đủ trừ khi: (i) bằng văn bản; (ii) được giải quyết bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê dưới đây cho Bên mà thông báo được cung cấp (hoặc sử dụng thông tin liên hệ cập nhật mà Bên đó đã chỉ định bằng thông báo bằng văn bản theo Mục này); và (iii) được gửi qua email, chuyển phát tay, fax, thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm (yêu cầu nhận lại hàng), hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín có khả năng theo dõi (chẳng hạn như Federal Express).

FlatPyramid

c / o Dịch vụ khách hàng

2711 N.Sepulveda #233

Bãi biển Manhattan, CA 90266 Hoa Kỳ.

E-mail: [email được bảo vệ]

Số fax: 310-697-3774

Tất cả các giao tiếp như vậy sẽ được coi là có hiệu lực vào trước (a) biên nhận thực tế hoặc (b) nếu được gửi bởi dịch vụ chuyển phát nhanh, vào ngày sau ngày được trình bày cho dịch vụ để giao cho Bên kia, hoặc (c) nếu được gửi bằng cách truyền fax đã được xác nhận, vào ngày gửi (có thể xác nhận đã nhận ở dạng hoàn chỉnh, dễ đọc).

10.2 Liên kết sâu và tạo khung. Người dùng đồng ý tránh thực hành thường được gọi là "liên kết sâu", theo đó bạn sử dụng nội dung từ Flat Pyramid với bất kỳ trang web nào khác thông qua liên kết hoạt động hoặc khai thác dữ liệu. Bạn chỉ được phép xem Trang web ở dạng trình bày đầy đủ của nó và bị cấm “đóng khung” Trang web.

10.3 Mối quan hệ của các bên. Mỗi Bên là một nhà thầu độc lập của Bên kia. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý hoặc mối quan hệ tương tự giữa các Bên.

10.4 Luật điều chỉnh; Đồng ý với quyền tài phán. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang California và luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà không tham chiếu đến bất kỳ lựa chọn luật nào. Các tòa án của hoặc ở Bang California sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào dưới đây và mỗi Bên tuân theo quyền tài phán của các tòa án đó một cách không thể hủy ngang. Mỗi Bên từ bỏ bất kỳ phản đối nào mà mình có thể có hiện tại hoặc trong tương lai đối với thẩm quyền của các tòa án đó, đồng thời cũng từ bỏ mọi khiếu nại mà bên đó có thể có hiện tại hoặc trong tương lai rằng việc kiện tụng tại các tòa án đó đã được đưa ra trong một diễn đàn bất tiện. Công ước của Liên hợp quốc về Bán hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này hoặc bất kỳ giao dịch nào giữa bất kỳ Bên nào theo Thỏa thuận này. Các bên đã chọn Ngôn ngữ tiếng Anh để xác định, chi phối và giải thích các quyền và nghĩa vụ của họ theo Thỏa thuận này.

Thỏa thuận toàn bộ 10.5. Thỏa thuận này (bao gồm mọi Phụ lục và Tuyên bố công việc) nêu ra toàn bộ thỏa thuận của các Bên về vấn đề của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận, đàm phán, đại diện và lời hứa trước đó giữa các bên liên quan đến vấn đề của mình.

Bài tập 10.6. Không Bên nào có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này trừ khi đã có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia đối với việc chuyển nhượng; cung cấp rằng không có sự đồng ý của Người dùng sẽ được yêu cầu đối với bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào của Công ty cho Chi nhánh của Công ty. Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc và mang lại lợi ích cho các Bên và những người kế thừa và chuyển nhượng được phép của họ.

Thỏa thuận 10.7 có thể thay đổi. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản của thỏa thuận này có hoặc không có thông báo bất cứ lúc nào. Công ty có quyền sửa đổi, sửa đổi hoặc ngừng trang web của mình hoặc bất kỳ chức năng hoặc dịch vụ nào được cung cấp như một phần hoặc liên quan đến trang web hoặc Thỏa thuận mà không cần thông báo trước.

10.8 Điều khoản không thể thực thi. Nếu tòa án có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này là không thể thi hành, thì các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Nếu được pháp luật cho phép, điều khoản không thể thực thi sẽ được thay thế bằng một điều khoản có thể thi hành được gần như có hiệu lực theo ý định của các Bên.

Miễn trừ 10.9. Việc từ bỏ các quyền theo Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực trừ khi nó được lập thành văn bản và được ký bởi một đại diện được ủy quyền của Bên đang từ bỏ các quyền.

10.10 Truyền không đúng cách. Người dùng bị cấm đăng hoặc chuyển đến trang web của Công ty bất kỳ thư dây chuyền không được yêu cầu nào hoặc “thư rác”, hoặc bất kỳ tài liệu đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, sai sự thật, nói xấu, xúc phạm, khiêu dâm hoặc các tài liệu khác vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang hoặc tiểu bang quản lý các cơ hội việc làm bình đẳng. Tuy nhiên, nếu những cuộc trao đổi như vậy xảy ra, Công ty sẽ không có trách nhiệm liên quan đến nội dung của bất kỳ cuộc trao đổi nào như vậy. Bạn không được đăng hoặc truyền lên trang web của Công ty bất kỳ quảng cáo, khảo sát, tài liệu khuyến mại, cuộc thi nào hoặc bất kỳ lời xúi giục thương mại hoặc phi thương mại nào khác. Người dùng cũng bị cấm mạo danh bất kỳ pháp nhân hoặc tổ chức nào. Tài khoản thành viên phải được mở bằng tên thật hoặc thực thể và các thông tin được yêu cầu khác.

10.11. Phản hồi của người dùng. Ngoại trừ thông tin cá nhân, bất kỳ thông tin nào mà Công ty nhận được thông qua các diễn đàn trên trang web của Công ty hoặc được truyền hoặc cung cấp cho Công ty thông qua bất kỳ phương tiện nào khác bao gồm bất kỳ phản hồi nào như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự (“Phản hồi của Người dùng”), Phản hồi của Người dùng đó sẽ là được coi là không bí mật và không độc quyền. Công ty sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi của Người dùng đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, hiển thị và phân phối Phản hồi của Người dùng cho người khác mà không có giới hạn. Bằng cách chuyển Phản hồi của Người dùng như vậy cho Công ty, bạn được coi là cấp cho Công ty giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang, không độc quyền (với quyền cấp phép phụ) để sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi của Người dùng đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp Phản hồi của Người dùng đó.

10.12. Bố cục và Thiết kế. Bố cục, thiết kế, giao diện của trang web là tài sản của Công ty. Các yếu tố trên trang web của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở biểu trưng, ​​hình ảnh, âm thanh và đồ họa được bảo vệ bởi nhãn hiệu, bản quyền và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước trừ khi được chỉ định cụ thể.

FLATPYRAMID HỢP ĐỒNG THÀNH VIÊN

I. GIẤY PHÉP CẤP TỪ NGƯỜI BÁN ĐẾN FLATPYRAMID.

Đối với bất kỳ người bán nào cung cấp FlatPyramid với bất kỳ loại Nội dung nào để phân phối hoặc bán miễn phí, các điều khoản sau sẽ được áp dụng:

Người bán từ đây cấp cho FlatPyramid và bất kỳ thuộc tính web & cổng thông tin, đối tác và chi nhánh nào của nó và bằng hành động cung cấp nội dung cho FlatPyramid, cấp giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền cho:

(a) sao chép, chuyển đổi tập tin, đặt giá cho, bán và phân phối tiền thu được từ bất kỳ giao dịch bán nào, toàn bộ hoặc một phần thay mặt tôi; và để thực hiện công khai, hiển thị công khai, thực hiện kỹ thuật số hoặc truyền tải cho mục đích quảng cáo và thương mại;

(b) xuất bản, tiếp thị, phân phối, bán, dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng và cấp phép lại, cho dù được gói hay không đi kèm với khác FlatPyramid sản phẩm, tài sản hoặc dịch vụ web, tất cả Sản phẩm được cấp phép và Sở hữu trí tuệ được cấp phép;

c) tạo và sử dụng các mẫu Nội dung chỉ nhằm mục đích thể hiện hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc của FlatPyramid;

(d) tạo tác phẩm phái sinh, chuyển đổi hoặc sửa đổi Sản phẩm được cấp phép;

(e) sử dụng bất kỳ Sở hữu trí tuệ được cấp phép nào được tích hợp trong Nội dung liên quan đến tài liệu của Người bán; và

(f) sử dụng tên và hình ảnh tương tự của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được trình bày trong nội dung chỉ liên quan đến tài liệu của Người bán.

XUẤT KHẨU. Quyền sở hữu. Bạn giữ quyền sở hữu bản quyền và tất cả các quyền khác trong nội dung của mình, tuân theo các quyền không độc quyền được cấp cho FlatPyramid theo thỏa thuận này. Bạn có quyền cấp các quyền tương tự cho các sản phẩm được cấp phép khác trong và sau thời hạn của thỏa thuận này với điều kiện các giấy phép đó không mâu thuẫn với các quyền được cấp cho FlatPyramid Dưới đây.

XUẤT KHẨU. Chấm dứt. Cấp giấy phép có trong thỏa thuận này có thể được chấm dứt bằng cách sử dụng các hướng dẫn trong Mục 2 (Điều khoản chấm dứt) ở trên. FlatPyramid bảo lưu quyền, bất chấp các hướng dẫn trong Mục 8, chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào và không cần thông báo nếu bất kỳ nội dung nào được gửi vi phạm các đại diện và bảo đảm của Phần 2 (Đại diện và Bảo hành) ở trên.

XUẤT KHẨU. Sửa đổi và xác định nội dung. FlatPyramid hoặc Người bán có thể sửa đổi, chuyển đổi, dịch hoặc xóa Nội dung được gửi trên FlatPyramidtrang web của người bán như một phần của việc duy trì chung tài khoản của Người bán đó hoặc vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp Nội dung của Người bán bị xóa khỏi FlatPyramidcác trang web / cổng thông tin, FlatPyramid sẽ không chịu trách nhiệm xóa nội dung của Người bán trên các trang web khác được đặt ở đó để bán hoặc các mục đích khuyến mại bởi FlatPyramid hoặc các đối tác tiếp thị / liên kết / quảng cáo của nó. FlatPyramid có thể phân loại Nội dung được gửi bởi Người bán và làm cho nó có sẵn ở các định dạng tệp bổ sung để bán trên FlatPyramidtrang web của hoặc trên bất kỳ thuộc tính web nào của nó hoặc các cổng thông tin bên ngoài, các trang web đối tác và chi nhánh. Trong trường hợp có lỗi với thiện ý của việc xử lý, phân phối, chuyển đổi, dịch, bán hoặc phân loại Sản phẩm được Cấp phép của Người bán hoặc Sở hữu trí tuệ được Cấp phép bởi FlatPyramid, Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của người bán sẽ dành cho FlatPyramid thực hiện tất cả các bước hợp lý để kịp thời sửa lỗi ngay khi được thông báo hoặc nhận biết lỗi.

4. Thanh toán tiền bản quyền và hoa hồng. Người bán sẽ có quyền nhận khoản thanh toán tiền bản quyền bằng năm mươi lăm phần trăm (55%) doanh thu bán hàng của Sản phẩm được cấp phép của Người bán được thu thập bởi FlatPyramid dưới hình thức thanh toán được thực hiện bằng séc / Paypal hoặc bất kỳ phương thức nào khác được phân phối ít nhất là hàng quý. FlatPyramid sẽ được hưởng một khoản hoa hồng với số tiền bốn mươi lăm phần trăm (45%) mà nó sẽ được khấu trừ khi nhận. FlatPyramid bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện một chương trình theo đó Người bán nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn 55% trong trường hợp các khoản thanh toán tiền bản quyền sẽ phản ánh các khoản đó. Người bán ủy quyền FlatPyramid để thu thập và phân phối tiền bản quyền và hoa hồng như vậy.

XUẤT KHẨU. Bồi hoàn. Đôi khi các giao dịch bồi hoàn xảy ra bởi các dịch vụ xử lý thẻ tín dụng thương mại hoặc PayPal. FlatPyramid không kiểm soát được sự xuất hiện này dẫn đến việc đảo ngược số tiền được trả cho Sản phẩm được cấp phép của Người bán vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp bồi hoàn, FlatPyramid sẽ cố gắng cạnh tranh các giao dịch này với Dịch vụ thương mại hoặc PayPal. FlatPyramid không đảm bảo rằng nó sẽ thành công. Tài khoản của Người bán sẽ được điều chỉnh ngay lập tức với số tiền hoàn nhập khoản bồi hoàn. Trong trường hợp Người bán đã được trả hoa hồng cho Sản phẩm được Người bán cấp phép tham gia vào giao dịch bồi hoàn, thì FlatPyramid sẽ yêu cầu hoàn lại tiền ngay lập tức từ Người bán để trả hoa hồng hoặc khoản ghi nợ sẽ được đánh vào tài khoản của Người bán và được khấu trừ từ các khoản thanh toán hoa hồng trong tương lai do Người bán. Nếu người bán chấm dứt tài khoản của họ với FlatPyramid trước khi tài khoản của họ trở thành hiện tại hoặc hoàn trả tiền hoa hồng đã trả, sau đó FlatPyramid sẽ bị buộc phải sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để thu hồi các khoản tiền còn nợ FlatPyramid bởi Người bán bao gồm các bộ sưu tập và hành động pháp lý chống lại Người bán.

6. Bảo mật. Do tính chất luôn thay đổi của bảo vệ an ninh trên internet, không ai có thể bảo mật hoàn toàn dữ liệu được công bố trực tuyến. Do đó, không thể FlatPyramid để đảm bảo hoàn toàn bảo vệ nội dung của Người bán được xuất bản trên trang web khỏi hành vi trộm cắp hoặc tin tặc tiềm ẩn. Tuy nhiên, FlatPyramid rất coi trọng vấn đề này và đã đưa ra một số biện pháp đối phó và cấu hình bảo mật để bảo vệ nội dung của Người bán bao gồm các Mô hình 3D được hiển thị trong trình xem / trình phát WebGL 3D của nó. FlatPyramid sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung và dữ liệu của Người bán được an toàn. Là một phần của nỗ lực bảo mật của nó FlatPyramid không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của Người bán hoặc Khách hàng.

II. HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG.

Cấp giấy phép và quyền:

Đối với bất kỳ việc truyền Nội dung nào từ Người bán đến Khách hàng, cho dù việc truyền tải là kết quả của giấy phép hay tải xuống miễn phí, các điều khoản sau sẽ được áp dụng trừ khi các điều khoản hạn chế hơn được chỉ định trong mô tả văn bản của Nội dung:

XUẤT KHẨU. Quyền sở hữu. Trừ khi được quy định rõ ràng theo một thỏa thuận riêng, Người bán giữ lại, tuân theo bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào giữa Người bán và FlatPyramid, bản quyền trong nội dung được mua hoặc tải xuống bởi bất kỳ bên 3rd nào thông qua Flat Pyramid.

XUẤT KHẨU. Giấy phép hợp lệ. Bất kỳ quyền giấy phép liên quan đến nội dung để bán thông qua FlatPyramid phụ thuộc vào việc chuyển tiền từ bên 3rd cho Người bán. Tất cả các quyền giấy phép chấm dứt ngay lập tức và không cần thông báo nếu việc bán bị đảo ngược vì bất kỳ lý do nào.

XUẤT KHẨU. Quyền được cấp. Người bán cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền cho bên 3rd, người mua quyền cấp phép cho nội dung thông qua bán hàng hợp lệ hoặc tải xuống nội dung có sẵn miễn phí do Người bán gửi. Giấy phép được cấp sẽ cho phép bên 3rd: thực hiện công khai, hiển thị công khai và thực hiện kỹ thuật số Nội dung nói trên.

XUẤT KHẨU. Quyền không được cấp. Không có văn bản cấp quyền lớn hơn quy định trong đoạn 4 ở trên, tất cả các quyền hoặc phân chia quyền khác thường được bao gồm trong bản quyền và nhãn hiệu đều bị loại trừ khỏi giấy phép này.

XUẤT KHẨU. Bán lại. Việc bán lại hoặc phân phối lại bởi bên thứ ba của bất kỳ nội dung nào thu được từ FlatPyramid, cho dù để bán hoặc có sẵn miễn phí để tải xuống, cho dù là một phần của bán hàng hợp lệ hay không, đều bị nghiêm cấm.

XUẤT KHẨU. Trả lại nội dung. Trong trường hợp, bên 6rd trả lại bất kỳ nội dung nào, cho dù có được bằng cách bán hợp lệ hoặc có sẵn để tải xuống, tất cả các quyền cấp phép được cấp ở đây chấm dứt và bên 3rd phải hủy ngay lập tức mọi bản sao có trong bất kỳ loại phương tiện nào dưới sự kiểm soát hoặc sở hữu bữa tiệc 3rd.

III. SỬ DỤNG EDITORIAL

Nội dung được xuất bản và gắn nhãn Biên tập chỉ có thể được sử dụng theo cách thức biên tập, liên quan đến các sự kiện có giá trị tin tức hoặc được công chúng quan tâm và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại, khuyến mại, quảng cáo hoặc bán hàng nào. Tài sản trí tuệ được mô tả trong mô hình 3d, bao gồm cả thương hiệu "Brand Name", không được chủ sở hữu quyền ban đầu liên kết hoặc xác nhận. Không được sử dụng sản phẩm mô hình 3d trên bất kỳ mặt hàng / sản phẩm nào để bán lại, chẳng hạn như trò chơi điện tử hoặc áo thun. Sản phẩm mô hình 3d không được sử dụng như một phần của bảng quảng cáo, triển lãm thương mại hoặc trưng bày triển lãm. Ngoài ra, chúng không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào khác cho dù trực tiếp hoặc trong ngữ cảnh hoặc trùng với chủ đề cụ thể. Tài liệu có thể không được kết hợp vào logo, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Ví dụ: bạn không thể sử dụng nội dung Biên tập để tạo thiết kế logo. Ngoài ra, tài liệu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại, không liên quan đến tin tức.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất hạn chế, bạn có thể có quyền đối với IP trong nội dung được gắn nhãn Biên tập. Chẳng hạn, bạn có thể là đại lý quảng cáo cho chủ sở hữu thương hiệu / IP hoặc bạn có thể là chính chủ sở hữu thương hiệu / IP mua nội dung. Nếu đó là trường hợp, bạn có thể sử dụng nội dung Biên tập thương mại, giả sử bạn có quyền giải phóng mặt bằng thông qua các phương tiện khác. Nhưng, bạn phải có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cần thiết từ IP trong nội dung và điều này thường chỉ xảy ra đối với nhà cung cấp chủ sở hữu thương hiệu / IP hoặc cho chính chủ sở hữu thương hiệu / IP. Theo nguyên tắc thông thường, nếu bạn tự hỏi nếu bạn có những quyền này, thì bạn không. Nó thường được quy định rất rõ ràng trong một hợp đồng. Gánh nặng và rủi ro của việc xác nhận các quyền này thuộc về từng người dùng nếu họ tránh xa các hạn chế Sử dụng Biên tập.